ПРИПРЕМНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ

ПРИПРЕМНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ

Припремни предшколски програм је део обавезног осмогодишњег васпитања и образовања, а остварује се у оквиру предшколског програма. У Установи се остварује кроз два образовна облика:

 • целодневни у Установи
 • полудневни у Установи
 • полудневни – четворочасовни рад са децом у Сечој Реци и на Варди.

Васпитачи: Сања Мијаиловић, Мима Јовановић, Ивана Павловић
Васпитачи на терену: Мирјана Јаковљевић, Јасмина Марковић

Програм припреме деце за школу представља систем активности и садржаја као и посебних методичких поступака у којима треба да се постигну интелектуална, социјална, емоционална и мотивациона готовост за оно што их очекује у школи, уз развој сазнајних интересовања потребних за школски начин учења.

Припремни предшколски програм је саставни део Општих основа предшколског програма. Састоји се од области у које су сврстани васпитно-образовни садржаји и активности путем којих се остварују општа и посебна припрема деце за школу. То су:

Развој говора

 • Неговање говорне културе
 • Богаћење дечјег речника и неговање граматики исправног говора
 • Вербално изражавање и комуникација
 • Монолошки говор и причање
 • Упознавање са дечјом књижевношћу
 • Говорне игре
 • Припрема за почетно читање и писање

Развој математичких појмова

 • Положаји
 • Кретање кроз простор
 • Поређење и процењивање
 • Области линије и тачке
 • Облици
 • Скупови
 • Бројеви
 • Временско сазнање

Упознавање природне и друштвене средине

 • Живи свет
 • Свет животиња
 • Биљни свет
 • Човек као припадник живог света
 • Човек као друштвено биће
 • Заштита животне средине
 • Материјални свет
 • Саобраћајно васпитање

Телесно васпитање

 • Физички развој
 • Развој опажања
 • Јачање здравља и одржавање хигијене

Ликовно васпитање

 • Цртање
 • Сликање
 • Пластично обликовање
 • Естетско доживљавање и процењивање

Музичко васпитње

 • Слушање музике
 • Певање
 • Свирање (музицирање)
 • Плесне активности

РЕЖИМ ДАНА ЗА ПОЛУДНЕВНИ И ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ

Целодневни  
Време Активност
6,00 – 8,30 Пријем деце и јутарње активности
8,30 – 9,00 Припрема за доручак и доручак
9,00 – 9,45 Јутарње активности
9,45 – 10,00 Јутарња гимнастика
10,00 – 11,30 Усмерене активности
11,30 – 12,00 Ужина
12,00 – 12,15 Припрема за поподневни одмор
12,15 – 14,15 Поподневни одмор
14,15-14,30 Припрема за ручак
14,30 – 15,00 Ручак
15,00 – 17,00 Слободне активности и одлазак кући
Полудневни  
Време Активност
6,00 – 8,30 Пријем деце и јутарње активности
8,30 – 9,00 Припрема за доручак и доручак
9,00 – 9,45 Јутарње активности
9,45 – 10,00 Јутарња гимнастика
10,00 – 11,30 Усмерене активности
11,30 – 12,00 Слободне активности и одлазак кући