ПРИПРЕМНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ

ПРИПРЕМНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ

Припремни предшколски програм је део обавезног осмогодишњег васпитања и образовања, а остварује се у оквиру предшколског програма. У Установи се остварује кроз два образовна облика:

 • целодневни у Установи
 • полудневни у Установи
 • полудневни – четворочасовни рад са децом у Сечој Реци и на Варди.

Васпитачи: Љиљана Радовановић, Бранка Јовановић, Мима Јовановић
Васпитачи на терену: Миленија Босиљчић, Ивана Павловић

Програм припреме деце за школу представља систем активности и садржаја као и посебних методичких поступака у којима треба да се постигну интелектуална, социјална, емоционална и мотивациона готовост за оно што их очекује у школи, уз развој сазнајних интересовања потребних за школски начин учења.

Припремни предшколски програм је саставни део Општих основа предшколског програма. Састоји се од области у које су сврстани васпитно-образовни садржаји и активности путем којих се остварују општа и посебна припрема деце за школу. То су:

Развој говора

 • Неговање говорне културе
 • Богаћење дечјег речника и неговање граматики исправног говора
 • Вербално изражавање и комуникација
 • Монолошки говор и причање
 • Упознавање са дечјом књижевношћу
 • Говорне игре
 • Припрема за почетно читање и писање

Развој математичких појмова

 • Положаји
 • Кретање кроз простор
 • Поређење и процењивање
 • Области линије и тачке
 • Облици
 • Скупови
 • Бројеви
 • Временско сазнање

Упознавање природне и друштвене средине

 • Живи свет
 • Свет животиња
 • Биљни свет
 • Човек као припадник живог света
 • Човек као друштвено биће
 • Заштита животне средине
 • Материјални свет
 • Саобраћајно васпитање

Телесно васпитање

 • Физички развој
 • Развој опажања
 • Јачање здравља и одржавање хигијене

Ликовно васпитање

 • Цртање
 • Сликање
 • Пластично обликовање
 • Естетско доживљавање и процењивање

Музичко васпитње

 • Слушање музике
 • Певање
 • Свирање (музицирање)
 • Плесне активности

 

РЕЖИМ ДАНА ЗА ПОЛУДНЕВНИ И ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ

06.00 – 08.30 – пријем деце и слободне активности

08.30 – 09.00 – припреме за доручак и доручак

09.00 – 09.45 – јутарње активности

09.45 – 10.00 – јутрња гимнастика

10.00 – 11.30 – усмерене активности

11.30 – 12.00 – слободне активности

12.00 – 12.30 – праћење деце са полудневног боравка, припреме за ручак и ручак за децу са  целодневног боравка

12.30 – 14.00 – поподневни одмор

14.00 – 14.15 – ужина

14.15 – 17.00 – слободне активности и одлазак деце кући