Инклузија

Инклузија је филозофија заснована на уверењу да сваки човек има једнака права и могућности без обзира на индивидуалне разлике. У инклузивном друштву је свака особа поштована и прихваћена као људско биће. Инклузија у првом реду подразумева пружање једнаких могућности свима, као и максималну флексибилност у задовољавању специфичних образовних и ширих потреба деце.

У инклузивном васпитању и образовању су сва деца различита, а образовни систем, школа и вртићи треба да се прилагоде, како би одговорили потребама деце – како оних који имају сметње у развоју, тако оних који их немају, што са собом носи неизбежне промене у области школске и предшколске културе, политике и праксе. То је васпитно образовни систем отворен за сву децу, усредсређен на индивидуалне потенцијале уместо на њихове уочљиве слабости, с посебним нагласком на њихову могућност учествовања у свакодневном животу вртића, школе и локалне заједнице., као и уклањање физичких и друштвених препрека у окружењу у којем живе.

Међутим, инклузија не значи асимиловање или иста очекивања ос свих. Инклузија подразумева обавезне измене и прилагођавање редовног система, али и друштва, како би квалитетним васпитањем и образовањем била обухваћена и деца која су искључена због сиромаштва, непознавања језика, националне или верске припадности, ометености у развоју…

Зашто инклузија?

Постоји мноштво разлога за инклузивно образовање. Основни разлози се налазе у области људских права као и права на васпитање и образовање на којима почивају међународни документи које је и наша земља ратификовала. Они промовишу укључивање све деце у систем образовања, али и унапређивање свих система образовања како би се укључила сва деца без обзира на индивидуалне разлике и тешкоће.

Ту су и економски и социјални разлози.

Економски разлози леже у чињеници да су школе у којима се образују сва деца финансијски исплативије од одржавања комплексног система специјалних школа док се социјални разлози углавном односе на следеће чињенице:

  • Заједничко школовање доводи до промене ставова према различитости
  • Ствара се основа за друштво у коме сви људи живе заједно у миру
  • Разлике међу људима су природне, доприносе богатству сваке заједнице и треба их испољити и у школама и у вртићима.